KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

3. Taraflar Aydınlatma Metni

 

 

OLA DİJİTAL KARTVİZİT olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yürütme kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca, “Güneykent Mah. 251 nolu Sokak No. 4 Kat 4 Daire 7 Şahinbey/Gaziantep” adresinde ikamet eden OLA DİJİTAL KARTVİZİT veri sorumlusudur.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz OLA DİJİTAL KARTVİZİT tarafından;

 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

• Sözleşmenin kurulması ve ifası,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

• Ürünün reklam ve raporlama özelliklerinin geliştirilmesi

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8/2-a bendinde ve 9.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta ilgili kişinin temel haklarına zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle OLA DİJİTAL KARTVİZİT çalışanlarına ve yöneticilerine, Google’a, Meta’ya ve Turhost hosting firmasına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında aktarılabilmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; OLA DİJİTAL KARTVİZİT tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda sayfa görüntüleme sayınız, kaydet butonu tıklama sayınız, ortalama oturum süreniz, dil tercihiniz, şehir ve ülke bilgileriniz, browser bilgileriniz, işletim sistem bilgisi, cihaz bilgisi, ilgi alanı kategorisi, sayfadaki link tıklama sayısı ile ilgili özel ve genel nitelikli kişisel veriler;

 

Kanun’un 5. Maddesinin 2/f bendi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

5. Kişisel Verilerinizi Saklama ve İmha Süreci

İşbu aydınlatma metninde işleneceği söylenen kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeniz halinde ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde ve açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilgili Kanun ve buna bağlı ikincil yasal düzenlemelere uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verileriniz saklama süresi dolana kadar MD5, SHA1 ve CRC32 içeren bir algoritmayla ve Google tarafından anonimleştirilerek korunmaktadır.

 

6. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman OLA DİJİTAL KARTVİZİT‘e başvurarak;

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.oladigitalcard.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Güneykent Mah. 251 nolu Sokak No. 4 Kat 4 Daire 7 Şahinbey/Gaziantep” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@oladigitalcard.com adresine iletebilirsiniz. OLA DİJİTAL KARTVİZİT, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular OLA DİJİTAL KARTVİZİT tarafından reddedilecektir.